Intro


Hej Maker

Du har idéerna, vi har utrustningen & resurserna.  Tillsammans har vi kunskapen och möjligheterna! Välkommen!

SCROLL DOWN

Intro


Hej Maker

Du har idéerna, vi har utrustningen & resurserna.  Tillsammans har vi kunskapen och möjligheterna! Välkommen!

Lunds Öppna Verkstad är en ideell förening som tillhandahåller verktyg och lokaler för att samverka och inspireras. Tillsammans skapar vi en öppen miljö som ska bidra till det dagliga, husliga och kreativa skapandet i Lund. Vi har symaskiner, 3D-skrivare, elektronikverkstad, metallverkstad, screentryck samt träverkstad. Du har idéerna, tillsammans har vi kunskapen!

ÅRSMÖTE 23/4  

Kallelse till årsmöte för föreningen Lunds Öppna Verkstad, LÖV.

Verksamhetsberättelse, revisionsberättelse, verksamhetsplan med budget samt styrelsens
förslag och inkomna motioner med styrelsens yttrande finns tillgängliga för medlemmarna
senast en vecka före årsmötet och går att finna nedan:
Verksamhetsberättelse
Verksamhetsplan
En budget för 2019 har inte fastställts
Inga motioner har inkommit
Vi väntar på revisorns utlåtande


Datum: 23 april 2019
Tid: 18.00-20.00
Plats: Lunds Öppna Verkstad, Sotarhuset i Lund.

Lämna motion.
Som medlem har du rätt att lämna motion eller förslag på ärenden som bör behandlas av
årsmötet. Styrelsen uppmanar medlemmar att lämna motioner eller förslag till ärenden för att ge årsmötet i uppgift att godkänna dessa.
Maila till kontakt@lundsoppnaverkstad.se

Styrelsen 2019
Är du intresserad av att vara en del av styrelsen för kommande år så vill vi att du hör av dig till
Valberedningen via valberedning@lundsoppnaverkstad.se

Enligt LÖVs stadgars 20 § "Ärenden vid årsmötet", så skall
följande punkter behandlas och protokollföras vid årsmötet:

1.  Fastställande av röstlängd för mötet. (vem som har rösträtt)
2.  Val av ordförande och sekreterare för mötet.
3.  Val av protokolljusterare och rösträknare.
4.  Fråga om mötet har utlysts på rätt sätt.
5.  Fastställande av dagordning.
6.   a) Styrelsens verksamhetsberättelse för det senaste verksamhetsåret,
     b) Styrelsens förvaltningsberättelse (balans- och resultaträkning) för det senaste
        räkenskapsåret.
7.  Revisorernas berättelse över styrelsens förvaltning under det senaste
    verksamhets-/räkenskapsåret.
8.  Fråga om ansvarsfrihet för styrelsen för den tid revisionen avser.
9.  Fastställande av medlemsavgifter.
10. Fastställande av verksamhetsplan samt behandling av budget för det kommande
    verksamhets-/räkenskapsåret.
11. Behandling av styrelsens förslag och i rätt tid inkomna motioner.
12. Val av minst tre (3) max sju (7) styrelseledamöter, varav en av årsmötet utsedd ordförande,
    samt två (2) suppleanter. Styrelsen väljer sedan inom sig själv kassör och eventuell sekreterare.
    Vald styrelse kan inte väljas till revisor eller valberedning.
13. Val av revisor och revisorssuppleant
14. Val av Valberedning om minst två personer varav en sammankallande ordförande.

Varmt välkomna!
Önskar Styrelsen
Lunds Öppna Verkstad. 

Välkommen!